Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

Připuštění k závěrečné zkoušce

V souladu s Opatřením obecné povahy závěrečné zkoušky MŠMT ze dne 29. 1. 2021 může v tomto školním roce konat závěrečnou zkoušku žák, který prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Žákům, kteří v prvním pololetí neprospěli nebo nebyli hodnoceni, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala nejpozději do 31. května 2021. Pokud žák u této zkoušky v termínu do 31. května 2021 prospěje, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v jarním zkušebním období 2021.

Pokud by žák vykonal opravnou nebo náhradní zkoušku za první pololetí v období od 1. června 2021 do 30. června 2021, může konat řádný termín závěrečné zkoušky až v podzimním zkušebním období 2021.

Žáci, kteří chtějí požádat ředitele školy o stanovení opravných a náhradních zkoušek v termínu do 31. května 2021, vyplní formulář, který mají k dispozici třídní učitelé, a odešlou jej prostřednictvím e-mailu zpět svým třídním učitelům nejpozději do 26. 2. 2021.

Celé znění Opatření obecné povahy Závěrečné zkoušky MŠMT.

Výuka ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

  • Výuka žáků závěrečných ročníků 3letých oborů pokračuje i ve druhém pololetí školního roku 2020/2021.
  • V tomto pololetí se již nevyučují předměty, jejichž obsah není součástí závěrečné zkoušky .
  • Hodnocení předmětů za 2. pololetí bude uzavřeno ke dni 14. červnu 2021. Na vysvědčení bude u předmětů, které byly vyučovány pouze v prvním pololetí, kolonka se stupněm prospěchu proškrtnuta.
  • V případě, že žák úspěšně složil závěrečnou zkoušku, ale neprospěl v některém předmětu ve druhém pololetí, je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětů.
  • I ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 platí dle Věcného záměru MŠMT ustanovení § 68 odst. 2 Školského zákona, tzn., že i nadále platí pro žáky povinnost řádně se vzdělávat a proto i povinnost řádně omlouvat svou absenci. Žákům, kteří nebudou mít řádně omluvenou svou absenci a omluvu nedoloží ani po písemné výzvě, je jejich vzdělávání na střední škole ukončeno.
  • I nadále platí dle Věcného záměru MŠMT ustanovení § 66 odst. 7 Školského zákona, tzn., že ředitel školy může žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nebyl hodnocen, povolit opakování ročníku. Upozorňujeme, že pokud žák neprospěl nebo nebyl klasifikován z předmětu, který byl vyučován pouze v prvním pololetí, ani z tohoto předmětu úspěšně nevykonal opravnou nebo náhradní zkoušku, v celkovém hodnocení za celý školní rok rovněž neprospěl.

Na základě Metodiky k ukončování ZZ ve školním roce 2020/2021 vydané MŠMT ze dne 15. 2. 2021, budou žáci konat praktickou zkoušku a jako druhou zkoušku vybral ředitel školy ústní zkoušku.

Informace pro žáky, kteří konali závěrečnou zkoušku v minulých školních letech

Ke zkoušce z předmětu, ve kterém jste neuspěli u závěrečné zkoušky, se můžete přihlásit nejpozději 1 měsíc před jejím konáním. Termíny praktické zkoušky a ústní zkoušky se shodují s vypsanými termíny pro letošní školní rok a příslušný obor vzdělání.

Protože byla rozhodnutím ředitele školy vypuštěna písemná zkouška, vypisujeme její termín na 25. 6. 2021.

Termíny závěrečných zkoušek

Slavnostní vyřazení absolventů

Pokud to pandemická situace dovolí, uskuteční se slavnostní vyřazení absolventů 7. července 2021 na kladenské radnici.