Vítejte na webu naší školy

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská je školou s více jak 70letou tradici ve výchově a vzdělávání mládeže v oblasti strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky a od roku 2006 je krajským centrem Cechu instalatérů ČR. Zřizovatelem je Středočeský kraj.

Studium na této škole je bezplatné a uskutečňuje se ve tříletých učebních (strojních, elektro i stavebních), čtyřletých studijních a nástavbových oborech denní i dálkové formy. Poslední jmenované umožňují získat maturitní vzdělání žákům vyučeným v učebních oborech.

V odborném výcviku jsou využívány dvě dílny automechaniků, vybavené novou moderní technikou a diagnostikou, učebna pro výuku pneumatiky a elektro pneumatiky v systému FESTO a učebna pro výuku programování a obsluhy CNC obráběcích strojů – frézka, soustruh s několika řídicími systémy. Nově byla vybudována dílna karosářů, autoelektrikářů a dílna měření emisí. Výuka odborného výcviku probíhá zejména ve vlastních dílnách školy. Část žáků 2. a 3. ročníků je uvolňována do prostředí odborných firem.

Pro potřeby teoretického vyučování je k dispozici tělocvična, učebny výpočetní techniky, elektro laboratoř a moderní multimediální učebna. V oblasti výuky cizích jazyků se vyučuje anglický a německý jazyk.

Škola je zapojena do stipendijního programu Středočeského kraje, který umožňuje úspěšným žákům dotovaných oborů získat nemalé finanční částky během celého studia. Úspěšným projektem „Inteligentní dům“ se žáci naší školy zapojili do programu COMENIUS – partnerství škol (partnerem je Andreas Albert Schule, Frankenthal - Německo). Dalším projektem „Modernizace dílen odborného výcviku…“ naše škola získala dotaci z Regionálního operačního programu ROP NUTS2 Střední Čechy. Realizace umožnila vybavit pracoviště praktického vyučování nejmodernější technologií.

Škola provozuje také Domov mládeže se školní kuchyní a zabezpečuje stravování žáků na teoretickém a praktickém vyučování včet-ně nákupu svačin a nápojů. Organizuje letní sportovní a zimní lyžařské výcvikové kurzy.

V rámci družebních výměn se žáci školy zúčastňují zájezdů do Francie a na Slovensko. Při škole působí i zájmové kroužky – spor-tovní, video a foto kroužek, konstrukce a opravy vozidel, kroužek programování na PC.

Mimo výuku žáků zabezpečuje škola i vzdělávání dospělých v různých kurzech, školeních a přezkoušeních ( kurzy pedagogického minima pro instruktory PPV a školení vyhlášky č. 50/1978 Sb. Včetně periodického přezkušování).

V umísťování absolventů škola spolupracuje s podniky a organizacemi místního regionu.
Generální partner