Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Název školy dle zřizovací listiny

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská

Adresa školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
Dubská 967
272 03 Kladno

Kontakty na zaměstnance školy

IZO

107 820 064

REDIZO

600 170 128

Pracovník určený k poskytování informací dle výše uvedeného zákona a k vyřizování stížností

I. Prošková, ředitelství školy.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách na formuláři, který je k dispozici na ředitelství školy – tel. 312 243 168, e-podatelna: dubkl@kr-s.cz.
Informace podá I. Prošková.

Formulář pro žádost o podání informace

Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací (PDF)

Dokumenty školy

Identifikační číslo

16977246

Daňové identifikační číslo

CZ16977246

Bankovní spojení

KB a.s. pobočka Kladno, 10636141/0100

Přehled nejdůležitějších předpisů

Zákony

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Ústava ČR
 • Ústavní zákon č. 23/1991, kterým se provozuje Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník
 • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
 • Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 179/2006 Sb. O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 198/2009 Sb. O rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
 • Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
 • Zákon č. 352/2001 Sb. O užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 359/1999 Sb. O sociálně –právní ochraně dětí
 • Zákon č. 373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti
 • Zákon č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
 • Zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon
 • Zákon č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky, nařízení vlády, směrnice

 • Vyhl. 3/2015 O některých dokladech o vzdělání
 • Vyhl. 12/2005 Sb. O podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • Vyhl. 13/2005 Sb. O středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhl. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhl. 16/2005 Sv. O organizaci školního roku
 • Vyhl. 17/2005 Sb. O podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
 • Vyhl. 27/2016 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí , žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhl. 47/2005 Sb. O ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 • Vyhl. 54/2005 Sb. O náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Vyhl. 64/2005 Sb. O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhl. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhl. 107/2005 Sb. O školním stravování
 • Vyhl. 108/2005 Sb. O školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
 • Vyhl. 177/2009 Sb. O bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 • Vyhl. 208/2007 Sb. O podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • Vyhl. 282/2016 Sb. O požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
 • Vyhl. 223/2005 Sb. O některých dokladech o vzdělání
 • Vyhl 263/2007 Sb. kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zřízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Vyhl. 317/2005 Sb. O dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Vyhl. 364/2005 Sb. O vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace š kol a školských zařízení a ze školní matriky
 • Vyhl. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhl. 492/2005 Sb. O krajských normativech
 • Vyhl. 671/2004 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • NV 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciální pedagogické a přímé pedagogicko- psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • NV 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • NV 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • NV 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Směrnice 48 – zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací
 • Směrnice 55 – o řízení projektů
 • Směrnice 64 – k využívání Fondu na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU
 • Směrnice 63 – statut interního auditu a vnitřní kontroly
 • Směrnice 69 – zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi SK
 • Směrnice 127 – o majteku SK a o majetku PO
 • Směrnice 140 – o smlouvách uzavíraných PO SK
 • Směrnice 145 – projektové řízení projektů SK a jeho PO
 • Sdělení FMZV (Federálního ministerstva zahr. věcí) č. 104/1991 Sb. o úmluvě a právech dítěte