Co je to zápisový lístek a kde ho dostanu?

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru na dané střední škole (nevztahuje se na nástavbové studium).

Připravili jsme pro vás vzor, jak vyplnit zápisový lístek, ale pokud si někde nebudete jisti, raději danou rubriku nevyplňujte, my Vám s ní pomůžeme :-)

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole (totéž platí i pro vydávání náhradního zápisového lístku v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku), a to nejpozději do 15. března.

V ostatních případech (tzn., že uchazeč není žákem základní školy) vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek příslušný krajský úřad.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání.