Bezpečnost a právo (68-43-M/01)

(RVP Veřejnosprávní činnost)

 • čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Obor Bezpečnost a právo vychází z rámcového vzdělávacího programu oboru Veřejnosprávní činnost, ale je zaměřen na oblast bezpečnostní a tomu odpovídají i jeho profilové předměty.

Uplatnění absolventa

Úspěšným zakončením studia získá absolvent střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání mu umožní ucházet se o přijetí ke studiu na VOŠ nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech (např. příslušník Policie ČR, strážník obecní policie, celník, příslušník vězeňské služby, policejní inspektor), dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky.

Odborné kompetence

Odborné kompetence absolventa jsou zaměřeny především na jednání s klientem, provádění právních a správních činností, provádění místních šetření v terénu, provádění kontrolní činnosti nebo práce s výpočetní (kancelářskou) technikou.

Příklady konkrétních kompetencí v jednotlivých oblastech:

 • zvládat jednání s klientem, tzn., aby absolventi např. využívali poznatků z psychologie a pedagogiky při jednání s lidmi a při řešení problémových situací, vstřícně a taktně jednali s občany – klienty, byli schopni empatie;
 • provádět právní a správní činnosti, tzn., aby absolventi např. rozpoznali protiprávní chování a jednání a uměli je právně kvalifikovat; znali funkce a organizaci veřejné správy a uměli pracovat s programy používanými ve správních agendách;
 • provádět místní šetření v terénu, tzn., aby absolventi např. prováděli šetření skutečného stavu věci v terénu a při něm využívali kriminalistické postupy a prostředky;
 • provádět kontrolní činnost, tzn., aby absolventi např. aplikovali zásady postupů kontroly veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti osob a majetku;
 • pracovat s informační, výpočetní a kancelářskou technikou, tzn., aby absolventi např. dodržovali zásady vedení korespondence při administrativních a správních činnostech.

Odborné předměty jsou vyučovány externími pedagogy – pracovníky bezpečnostních sborů a ostatních složek Integrovaného záchranného systému.

Učební plán oboru Veřejnosprávní činnost

Název školy: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
Název ŠVP: Bezpečnost a právo
Obor vzdělávání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2023 počínaje 1. ročníkem

Povinné předměty1.2.3.4.Celkem
Český jazyk22228
Literární a estetická výchova22228
Anglický jazyk444416
Občanská nauka12003
Dějepis00112
Matematika444416
Fyzika11002
Chemie01001
Biologie a ekologie10001
Tělesná příprava32229
Informační a komunikační technologie22004
Ekonomika22217
Všeobecné celkem2222171677
Právo233311
Veřejná správa02327
Administrativa a písemná komunikace32229
Společenská kultura20002
Psychologie02204
Geografie20002
Zdravotnická příprava00112
Bezpečnostní činnost00224
Prevence a odhalování kriminality02226
Střelecká příprava00011
Sebeobrana11114
Odborné celkem1012161452
Volitelné předměty
Cvičení z českého jazyka00022
Cvičení z anglického jazyka0002
Cvičení z matematiky0002
CELKEM32343332131
Nepovinné předměty
Cizí jazyk 244
Řízení motorových vozidel1,51,5

Poznámky k učebnímu plánu:

 1. Odborná praxe v rozsahu 4 týdny je zařazena ve 2., 3. a 4. ročníku studia a je realizována na pracovištích sociálních partnerů školy (Policie ČR - územní útvar Kladno, Městská policie Kladno, Vězeňská služba ČR - věznice Vinařice, Celní správa ČR)

 2. Do výuky jsou zařazeny týdenní kurzy a pobyty v přírodě:
  Adaptační kurz - 1. ročník studia.
  Lyžařský kurz - 1. ročníku studia.
  Sportovní kurz - 2. ročník studia.
  Branný kurz - 3. ročník studia.
 3. Do všech 4 ročníků studia jsou zařazeny odborné exkurze a přednášky. Exkurze jsou zaměřeny na rozvoj odborných kompetencí, a proto jsou realizovány zejména do pracovišť Policie ČR, HZS ČR, Vězeňské služby ČR, obecní policie, celní správy, zdravotnické záchranné služby atd. Přednášky rozšiřují a doplňují výuku odborných předmětů, a proto jsou realizovány zejména pracovníky bezpečnostních sborů a ostatních složek IZS.
 4. Z volitelných předmětů si žák volí minimálně jeden předmět.
 5. Nepovinný předmět Řízení motorových vozidel bude vyučován za předpokladu minimálního počtu 24 žáků ve třídě. K výuce tohoto předmětu se mohou přihlásit žáci libovolného ročníku.
 6. Nepovinný předmět Cizí jazyk 2 bude vyučován za předpokladu minimálního počtu 12 žáků ve skupině, vyučován bude v rozsahu 66 hodin za rok a jeho výuka je rozložena do 2 let. Žáci jej mohou absolvovat v 1. a 2. ročníku, nebo v 2. a 3. ročníku studia.

Přehled využití týdnů ve školním roce

Činnost1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Vyučování dle rozpisu32323232
Adaptační kurz1000
Lyžařský kurz1000
Sportovní kurz0100
Branný kurz0010
Odborná praxe0121
Exkurze a přednášky1111
Maturitní zkouška0002
Časová rezerva5541
Celkem týdnů40404037