Informace pro všechny žáky a návštěvníky školy (Covid-19)

Vzhledem k celkovému rozsahu textu manuálu „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem k COVID-19 Provoz a testování“, které vydalo MŠMT ČR dne 17. 8. 2021, vybíráme pouze nejdůležitější a zásadní opatření a pravidla pro rychlou orientaci.

  1. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  2. Nejsou stanovena žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budov školy a dílen a pohyb před nimi, přesto je doporučeno minimalizovat kontakt mezi žáky různých tříd a skupin.
  3. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do areálu školy.
  4. Prosba směřující na rodiče nezletilých žáků: Neposílejte do školy své děti s příznaky virového onemocnění nebo s teplotou. Raději omluvte nepřítomnost svého dítěte ve škole než riskovat nevpuštění žáka do školy, popřípadě odeslání žáka do karanténní místnosti, kde by Vaše dítě muselo vyčkat do doby, než si ho vyzvednete. V případě, že by se jednalo nikoliv o běžnou rýmu nebo nachlazení ale o onemocnění COVID-19, musela by následně po konzultaci s KHS celá třída respektive učební skupina do karantény.
  5. Ve společných vnitřních prostorách budov školy a dílen (chodby, WC, jídelna,…) se všichni pohybují s nasazenými respirátory zakrývající ústa i nos. Respirátory lze odložit až po testování (samozřejmě při předpokládaném negativní m výsledku), které proběhne ihned po příchodu žáků první vyučovací hodinu. Sundat respirátor je pak skutečně možné, ale pouze v učebnách nebo na jednotlivých pracovištích dílen. Ve společných vnitřních prostorách stále platí povinnost respirátory nosit i po negativním otestování.
  6. Testování na Covid-19 proběhne u všech žáků, kteří nedoloží buď certifikát o ukončeném očkování (platí až 14 dní po ukončeném očkování) nebo lékařské potvrzení o prodělané nemoci (platí celkem 180 dní). Tato potvrzení je možné nahradit prostřednictvím aplikace Tečka, kterou bude mít žák staženou do svého chytrého telefonu. Screeningové testování (proběhne 1., 6. a 9. září) je neinvazivní, tedy takové, u kterého se nevykonávají nepříjemné úkony, a které může provést laická osoba. Nejedná se tedy o zdravotnický úkon, nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby a nevyžaduje se informovaný souhlas. Škola má zajištěno antigenní testování a vzhledem k tomu, že toto testování zvládají i děti na prvním stupni ZŠ, všichni předpokládáme bezproblémový průběh testování. Pokud však žák test nepodstoupí, pak se na něj vztahují určitá omezující opatření: např. musí nosit respirátor nejen ve společných vnitřních prostorách, ale nepřetržitě i při výuce ve třídách a při práci na pracovištích dílen, být od ostatních osob vzdálen minimálně 1,5 m, atd. Nic příjemného a navíc i trochu hrozí určité sociální vyčlenění z třídního kolektivu. Pokud by netestovaný žák odmítl i nošení prostředku ochrany dýchacích cest – respirátoru, pak v zájmu ochrany zdraví ostatních spolužáků a zaměstnanců školy není umožněna jeho osobní přítomnost na vzdělávání, žák je izolován od svých spolužáků v karanténní místnosti a to až do jeho vyzvednutí zákonným zástupcem. Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a nepřítomnost ve škole musí být omluvena v souladu se Školním řádem. Žákovi není zajišťováno distanční vzdělávání a je nastaven běžný režim, jako když je žák nemocen. Takto nastavená pravidla uvedená v tomto bodě jsou platná prozatím do doby ukončení screeningového testování, tj. do 10. 9. 2021.
  7. Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování na odloučených pracovištích se řídí pravidly provozu pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno (týká se 3. ročníků učebních oborů).

Kompletní informace k opatřením platným pro školy naleznete:
https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/