SPU a SPCH

Pod termínem SPU řadí odborná veřejnost vrozené vývojové poruchy učení – tedy dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, adt. Jsou to poruchy učení, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítaní.

Poruchy učení se mohou vyskytovat samostatně, ale ve většině případů tvoří celý komplex poruch – nejčastěji dyslexie, dysortografie a dysgrafie.

Velmi často se poruchy učení vyskytují v kombinaci s poruchami chování – SPCH, a to se syndromem ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a impulzivitou.

U některých žáků s diagnostikovanou poruchou učení nebo chování se podaří obtíže odstranit a oni pokračují v dalším studiu bez obtíží. Častější jsou však případy, kdy porucha v nějaké formě přetrvává i u žáků na střední škole. U těchto žáků je při studiu zohledňováno především pomalejší tempo, při zkoušení je upřednostňováno ústní zkoušení, žáci mohou používat pomocné texty, tabulky, pravidla a na vypracování písemných prací mohou využívat PC s korektorem chyb.

V této oblasti je velmi důležitá domácí příprava žáků a spolupráce rodičů a školy.

Příloha – viz. MPŘŠ
Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování.