Školní speciální pedagog

Od 1. 9. 2010 je naše škola zapojena do projektu RŠPP-VIPII (Rozvoj školních poradenských pracovišť - vzdělávání, informace, poradenství II), financovaného z Evropských fondů a rozpočtu ČR. Od tohoto data začíná na naší škole působit školní speciální pedagog a je zřízeno školní poradenské pracoviště.

Činnost školního speciálního pedagoga je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní bezplatnou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům. Cílem těchto služeb je nejen poradenství, ale i včasná diagnostika a intervence v oblasti rizikového chování, řešení neprospěchu, záškoláctví, šikany a agresivního chování. Zvláštní pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V neposlední řadě je cílem projektu pomáhat zlepšit komunikaci mezi školou a rodinou.

Od ledna 2012 je škola zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Tento projekt skončil v květnu 2014. Od června 2014 na něj navazuje rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014, do kterého je naše škola také zapojena.

Koncepce programu je především založena na práci poradenského pracoviště v oblasti práce s podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními ve vzdělávání.

Školní speciální pedagog - Mgr. Lenka Dvořáková sídlí v budově školy (první patro – kabinet č. 3).

Konzultační hodiny:
Sudé týdny
Po 14:30 – 17:00
Út 13:30 – 14:15
Út, St, Čt, Pá 07:15 – 08:00
Liché týdny
Po 13:00 – 16:00
Čt 10:40 – 13:00
Út, Čt, Pá 7:15 – 8:00

Mimo konzultační hodiny je možné domluvit návštěvu telefonicky na tel. čísle 312 811 032.