Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Připuštění k maturitní zkoušce

V souladu s Opatřením obecné povahy Maturitní zkoušky MŠMT ze dne 29. 1. 2021 může v tomto školním roce konat maturitní zkoušku žák, který se v řádném termínu k této zkoušce přihlásil a zároveň prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Žákům, kteří v prvním pololetí neprospěli nebo nebyli hodnoceni, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala nejpozději do 31. 3. 2021. Pokud žák u této zkoušky v termínu do 31. 3. 2021 prospěje, může konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021.

Pokud by žák vykonal opravnou nebo náhradní zkoušku za první pololetí v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky až v podzimním zkušebním období 2021.

Žáci, kteří chtějí požádat ředitele školy o stanovení opravných a závěrečných zkoušek v termínu do 31. 3. 2021, vyplní formulář, který mají k dispozici třídní učitelé, a odešlou jej prostřednictvím e-mailu zpět svým třídním učitelům nejpozději do 18. 2. 2021.

Celé znění Opatření obecné povahy Maturitní zkoušky MŠMT.

Výuka ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

  • Výuka žáků maturitních ročníků pokračuje i ve druhém pololetí školního roku 2020/2021.
  • V tomto pololetí se již nevyučují předměty, jejichž obsah není součástí maturitní zkoušky.
  • Hodnocení za 2. pololetí uzavřeno ke dni 17. 5. 2021.Na vysvědčení bude u předmětů, které byly vyučovány pouze v prvním pololetí, kolonka se stupněm prospěchu proškrtnuta.
  • V případě, že žák úspěšně složil maturitní zkoušku, ale neprospěl v některém předmětu ve druhém pololetí, je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětů.
  • I ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 platí dle Věcného záměru MŠMT ustanovení § 68 odst. 2 Školského zákona, tzn., že i nadále platí pro žáky povinnost řádně se vzdělávat, a proto i povinnost řádně omlouvat svou absenci. Žákům, kteří nebudou mít řádně omluvenou svou absenci a omluvu nedoloží ani po písemné výzvě, je jejich vzdělávání na střední škole ukončeno.
  • I nadále platí dle Věcného záměru MŠMT ustanovení § 66 odst. 7 Školského zákona, tzn., že ředitel školy může žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nebyl hodnocen, povolit opakování ročníku. Upozorňujeme, že pokud žák neprospěl nebo nebyl klasifikován z předmětu, který byl vyučován pouze v prvním pololetí, ani z tohoto předmětu úspěšně nevykonal opravnou nebo náhradní zkoušku, v celkovém hodnocení za celý školní rok rovněž neprospěl.

Termíny Maturitních zkoušek:

Řádný termín Jaro 2021

24. 5. 2021didaktický test z matematiky
 didaktický test z anglického jazyka
25. 5. 2021didaktický test z českého jazyka
31. 5. – 4. 6. 2021volno k přípravě na maturitní zkoušku
7. – 11. 6. 2021ústní část maturitních zkoušek
17. – 18. 6. 2021praktické a písemné zkoušky profilové části maturitních zkoušek

Mimořádný termín Jaro 2021

7. 7. 2021didaktický test z matematiky
 didaktický test z anglického jazyka
8. 7. 2021didaktický test z českého jazyka

Rozšíření počtu opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek

Pro žáky přihlášené k maturitní zkoušce v letošním školním roce dochází dle Opatření obecné povahy č.j. MŠMT-3267/2021-6 Maturitní zkoušky - dodatek k navýšení počtu opravných termínů některých zkoušek.

Kompletní Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části Maturitní zkoušky v řádném a v mimořádném termínu jarního zkušebního období 2021

Školní seznam literárních děl

Ředitel školy rozhodl o úpravě maturitního seznamu literárních děl a upravil kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury tak, aby byl navýšen počet literárních děl spadajících do období prezenční výuky a bylo umožněno sestavení žákovského seznamu literárních děl tak, aby mohl být tvořen pouze díly spadajícími do literárních období vyučovaných v době prezenční výuky žáků. Aktualizovaný Školní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu.

Témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka

Ředitel školy rozhodl, že témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka zůstávají v původní podobě tak, jak byla aktualizována k 15. 10. 2020.

Změny v koncepci profilové části maturitních zkoušek

V souladu s Opatřením obecné povahy Maturitní zkoušky MŠMT ze dne 15. 3. 2021 platí pro maturanty, kteří jsou žáky posledního ročníku, že v rámci profilové části maturitní zkoušky mohou konat z předmětů Český jazyka a literatura a Anglický jazyk pouze ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, tyto zkoušky se stávají zkouškami nepovinnými. Písemné zkoušky (slohové práce) jsou pro tyto žáky zrušeny. Z tohoto důvodu bude jejich hodnocení zkoušky z Českého jazyka a literatury a z Anglického jazyka tvořeno pouze hodnocením ústní zkoušky (pokud se jich žák zúčastní), v případě, že se žák rozhodne ústní zkoušky z těchto předmětů nekonat, nebude tento předmět na vysvědčení uveden. Didaktické testy z těchto předmětů se konají, ale jsou hodnoceny pouze slovy prospěl/neprospěl spolu s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci, kteří se rozhodnou, že chtějí ústní zkoušku/zkoušky z Českého jazyka a literatury a/nebo Anglického jazyka konat, jsou povinni o této skutečnosti nejpozději do 30. dubna informovat písemně prostřednictvím svých třídních učitelů ředitele školy.

Koncepce profilové části maturitních zkoušek 2021

Témata ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky
(povinné i nepovinné zkoušky)

Obor vzděláváníPovinnéNepovinné
Požární ochranaPTA + PPRFYZSTR + TOP
Mechanik elektrotechnikESP + AUTDIT + MPTELE + ZAE
Provozní technikaSAZ + MTTICTTM

Praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Ředitel školy zároveň rozhodl, že způsob konání praktických zkoušek maturitní zkoušky (včetně jejich témat, formy, délky i způsobu hodnocení) zůstává stejný jako v době jejich vyhlášení k 30. 9. 2020 (viz níže).

Další informace ke státním maturitním zkouškám najdete na www.cermat.cz